x ΕΣΠΑ

TERMS OF USE

Παρακαλείσθε να διαβάσετε τους όρους χρήσης του ιστοχώρου olympicmechanical.gr.

Ο επισκέπτης του ιστοχώρου olympicmechanical.gr, εφόσον κάνει χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του, τεκμαίρεται ότι έχει διαβάσει τους παρακάτω όρους χρήσης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα ως έχουν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οφείλουν να μην χρησιμοποιούν τον ιστοχώρο.

Ο ιστοχώρος διατηρεί κάθε δικαίωμα, όποτε αυτό παρίσταται αναγκαίο, να τροποποιεί τους όρους χρήσης. Τέτοιου είδους τροποποιήσεις δύνανται να έχουν άμεση εφαρμογή, οπότε οι επισκέπτες οφείλουν να ενημερώνονται τακτικά ως προς αυτούς.

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από τη σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τους κανόνες Διεθνούς δικαίου.

Στόχος του ιστοχώρου είναι η, με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών χωρίς όμως αυτές να είναι συμβουλευτικές ή προτρεπτικές για την διενέργεια πράξεως ή τη λήψη αποφάσεως.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο ιστοχώρος ακόμη και για αμέλεια για την οποιαδήποτε τυχόν άμεση ή έμμεση ζημία προκληθεί σε επισκέπτη εξ' αφορμής της χρήσης των σελίδων του και των σ' αυτές διαλαμβανομένων, περιλαμβανομένης και της ζημιογόνου δράσεως των οιονδήποτε ιών που τυχόν παρεισφρήσουν στον δικτυακό μας τόπο, ή σε οποιονδήποτε άλλον με τον οποίο αυτός συνδέεται.

Ο ιστοχώρος δεν ευθύνεται επίσης για το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από άλλους διαδικτυακούς τόπους στους οποίους παραπέμπει με συνδέσμους, ή από τις διαφημίσεις που φιλοξενεί, παρέχει δε μόνο το μέσο για την προβολή ή τη διασύνδεση τους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή την ορθότητα τους.

Με την υπηρεσία της εγγραφής στο Newsletter, ο ιστοχώρος δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες, εφόσον το επιθυμούν να συμπεριληφθούν σ' αυτή και να παραλαμβάνουν ενημερωτικά emails. Τα προσωπικά στοιχεία που καλούνται να συμπληρώσουν σε σχετική φόρμα, αποτελούν αντικείμενο προστατευόμενο από τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, δε γνωστοποιούνται σε τρίτους, απλά διατηρούνται σε αρχεία από τον ιστοχώρο καθαρά για λόγους στατιστικής και επικοινωνίας. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του ιστοχώρου η εγγραφή ή όχι ενδιαφερόμενου στη λίστα αυτή ή τυχόν διαγραφή του. Τέλος, τα emails που αποστέλνονται ενδέχεται να περιέχουν διαφημιστικά προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων.

Ως μέρος της απαραίτητης διαδικασίας εγγραφής και της δημιουργίας λογαριασμού προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε συγκεκριμένα μέρη του ιστοχώρου, θα επιλέξετε ένα όνομα χρήση (username) και έναν κωδικό πρόσβασης (password).

Οι πληροφορίες που παρέχετε κατά την εγγραφή σας, δηλώνετε ότι είναι όλες ακριβείς, αληθείς και χρονολογικά ενημερωμένες. Δεν θα επιλέξετε ένα όνομα χρήστη το οποίο χρησιμοποιείται ήδη από άλλο πρόσωπο, δε θα χρησιμοποιήσετε όνομα χρήστη στο οποίο έχει δικαιώματα άλλο πρόσωπο χωρίς την έγκριση του προσώπου αυτού και δε θα χρησιμοποιήσετε όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης που ο ιστοχώρος κρίνει προσβλητικό ή ανάρμοστο.

Ο ιστοχώρος διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη δημιουργία του λογαριασμού σας βασιζόμενη στην αδυναμία της να επαληθεύσει την αυθεντικότητα των πληροφοριών της εγγραφής σας. Επίσης συμφωνείτε ότι θα είστε υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας του κωδικού πρόσβασής σας.

Είστε πλήρως υπεύθυνος για τη συνολική χρήση και δραστηριότητα του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανόμενης, αλλά όχι περιοριστικά, της χρήσης του λογαριασμού από τρίτους εξουσιοδοτημένους από εσάς να χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Ο ιστοχώρος διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού σας, στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς πρότερη ενημέρωση. Μπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία του λογαριασμού σας οποιαδήποτε στιγμή. Συμφωνείτε να μην διατηρείτε περισσότερους από έναν λογαριασμούς ταυτόχρονα στον ιστοχώρο και δηλώνετε υπεύθυνα ότι αυτή τη στιγμή δεν τηρείτε άλλον λογαριασμό.

Για τις ανάγκες του ιστοχώρου διατηρείται αρχείο προσωπικών δεδομένων, που περιλαμβάνει όλα τα προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς έχουν γνωστοποιηθεί σ' αυτό από συνεργάτες και επισκέπτες του, το οποίο προστατεύεται και διαχειρίζεται από τον ιστοχώρο με απόλυτο σεβασμό και σύμφωνα πάντα με τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού όσο και του Ευρωπαϊκού δικαίου.

Σε κάθε περίπτωση και οποτεδήποτε ο επισκέπτης του ιστοχώρου έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την διαγραφή ή την διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων.

Το σύνολο του περιεχομένου του ιστοχώρου ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, φωτογραφιών, video, ήχων και γραφικών, και αγαθών, μαζί με εμπορικά σήματα, διεθνείς συμβάσεις, και / ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα αποτελούν αντικείμενα πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύονται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου - εκτός εάν υπάρχει ειδική άδεια - δεν έχετε δικαίωμα αντιγραφής περιεχομένου του ιστοχώρου, τμήματός του ή παραγώγων του.

Επιτρέπεται μόνο η αντιγραφή ή αποθήκευση τμημάτων για αυστηρά προσωπική χρήση, υπό τον όρο της αναγραφής της πηγής κατά τις επιταγές του άρθρου 19 του Ν.2121/93 περί πνευματικών δικαιωμάτων και χωρίς αυτό να σημαίνει οποιαδήποτε παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του περιεχομένου του ιστοχώρου, τμήματός του ή παραγώγων του για οποιοδήποτε παράνομο σκοπό, ή με οποιοδήποτε τρόπο που δε συνάδει με τους παρόντες όρους χρήσης.

Ο επισκέπτης υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις και τους κανόνες που διέπουν τη σχετική περί τηλεπικοινωνιών νομοθεσία του Ελληνικού, Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και του Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών Internet (NETIQUETTE) και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση των σελίδων του ιστοχώρου. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει εις βάρος του ιστοχώρου από τέτοιου είδους ενέργειες.

Σε κάθε περίπτωση αναπόφευκτων δικαστικών διενέξεων αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Πατρών.

Cookies

Τι είναι τα cookies

Όπως συνηθίζεται, πολλοί διαδικτυακοί ιστότοποι χρησιμοποιούν cookies.Τα cookies είναι μικρά αρχεία ή κομμάτια πληροφοριών που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησης, όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, με σκοπό να βελτιώσουν την εμπειρία χρήσης του.

Στη συνέχεια, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικές πληροφορίες για τα cookies, πως τα χρησιμοποιούμε και γιατί μερικές φορές χρειάζεται να αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας. Επίσης, αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση τους, με τον κίνδυνο όμως να υποβαθμιστούν βασικές λειτουργίες του ιστότοπου.

Πως χρησιμοποιούμε τα cookies

Όπως πολλοί ιστότοποι, χρησιμοποιούμε τα cookies για να αποθηκεύσουμε και να ανακτήσουμε μικρά τμήματα πληροφοριών στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας. Για παράδειγμα, για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας, για να υπολογίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών σε μια σελίδα ή για να σας διευκολύνουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας.

Τα cookies δεν αποθηκεύουν το όνομα, τη διεύθυνση, την ηλικία ή άλλα προσωπικά στοιχεία σας. Θυμούνται μόνο τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα σας με βάση τη συμπεριφορά σας κατά την περιήγηση.

Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες που αποθηκεύονται, τοποθετούνται από άλλες εταιρείες των οποίων το λογισμικό έχουμε προσθέσει στον ιστότοπο μας, αυτό επίσης μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία χρήσης άλλων ιστότοπων που θα επισκεφθείτε μετά από τον δικό μας.

Σε περίπτωση που δεν προβείτε σε συγκεκριμένα μέτρα για την αποτροπή αποθήκευσης των cookies στον υπολογιστή σας, σημαίνει ότι συμφωνείτε με τη χρήση τους.